Lėtzebuerger N-Bunn 69  Archiven  5

 
 Haiser bei der Gare zu Wooltz  

  Haiser bei der Gare zu Wooltz